Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Mirosław  Majchrzak

Mirosław Majchrzak

Mirosław  Majchrzak

*14 X 1980 Krosno

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Mirosław Majchrzak, teoretyk muzyki i muzykolog. Ukończył wydział Kompozycji
i Teorii Muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, uzyskując w 2005 roku dyplom z wyróżnieniem w specjalności teorii muzyki na podstawie pracy pt. Dywergencje i konwergencje szeregów rozdzielczych tonacji durowych i molowych w okresie supremacji harmonii tonalnej, napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Krupowicza. Równolegle odbywał studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, uzyskując dyplom w 2006 roku w zakresie bankowości na podstawie pracy Ryzyko płynności bankowej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Nogi.
Od 2005 roku jest doktorantem muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą struktury tonalnej miniatur Chopina pod kierunkiem prof. dr hab. Ludwika Bielawskiego.
Jest autorem prac naukowych opublikowanych lub złożonych do druku w krajach europejskich oraz Ameryki Północnej. Otrzymuje pozytywne recenzje i prezentuje prace na konferencjach w Polsce i zagranicą między innymi w takich miejscach, jak: Narodowy Instytut Badań Muzycznych w Berlinie (International Conference of Society for Mathematics and Computation in Music), Uniwersytet w Zurichu (International Musicological Society, Study Group on Musical Data and Computer Applications), Muzeum Kopenhagi oraz Huset i Magstræde w Kopenhadze (Computer Music Modeling and Retrieval Conference and Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning Conference), Politechnika Berlińska (Sound and Music Computing Conference), Pan Pacyfik Hotel w Vancouver (ACM International Conference on Multimedia), Uniwersytet w Grazu (International Conference of Students of Systematic Musicology). Jest również autorem omówień koncertów, publikowanych
w książeczkach programowych Filharmonii Rzeszowskiej im. Artura Malawskiego.


Główny obszar jego zainteresowań stanowi muzykologia systematyczna,
w szczególności teoria muzyki oraz normatywna analiza muzyki. Opracował nowe metody analizy muzycznej, przy pomocy elementów matematyki i statystyki. Główną z nich jest metoda badania struktury tonalnej w utworach muzycznych, polegająca na przyporządkowaniu wszystkich akordów diatonicznych do poszczególnych tonacji w odmianie naturalnej (na podstawie jednego wzoru matematycznego), a następnie na porównaniu statystycznym relacji pomiędzy tymi tonacji. W oparciu o tą metodę analizy. Metoda może być wykorzystana w badaniach dotyczących historycznych prawidłowości w rozwoju i przemianach tonalności czy twórczości poszczególnych kompozytorów. System może być również zastosowany w naukach ścisłych (informatyka czy multimedia), służąc jako narzędzie ustalania głównej tonacji
w utworze na podstawie różnych formatów muzycznych. Pozostałe metody dotyczą ustalania relacji, podobieństwa czy schematów w materiale dźwiękowym danego utworu muzycznego.


 

By category: