Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Maciej Gołąb

Maciej Gołąb

Maciej Gołąb

*25 X 1952 Lębork

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Maciej Gołąb, polski muzykolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1971-1976 studiował muzykologię na UW pod kierunkiem Józe­fa M. Chomińskiego, Zofii Lissy i Anny Czekanowskiej. W l. 1978-94 przeszedł kolejne szczeble kariery uniwersyteckiej w Instytucie Muzykologii UW. W 1981 r. uzyskał tytuł doktora, w1990 r. ha­bi­li­tował się na podstawie rozpra­wy Chro­ma­ty­ka i tonalność w mu­zy­ce Chopina., a w 1999 r. został profesorem nauk humanistycznych. Od 2003 r. jest kierownikiem Zakładu, a od 2009 r. Katedry Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. objął redakcję naukową wydawnictw muzykologicznych "Musicologia Wratislaviensia". W l. 1991-2005 pracował ja­ko profesor nadzwyczajny w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, a jednocześnie w l. 1994-2003 w Instytucie Muzykologii UW. W l. 1996-2006 zasiadał w Ra­dzie Naukowej w Instytucie Sztu­ki PAN. Od 1996 jest członkiem Ra­dy Redakcyjnej czasopisma "Muzyka" (w l. 1996-2002 redaktor naczelny tego pisma).

Specjalizuje się w historii, teorii i estetyce muzyki XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań muzykologicznych (Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii, Wrocław 2008) i twórczości Chopina. Problematykę tonalności i harmoniki w twórczości Chopina podjął we wspomnianej rozprawie habilitacyjnej (Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina, Kraków 1991), a także licznych artykułach, poruszających szczegółowe aspekty Chopinowskiej harmoniki (O "akordzie tristanowskim" u Chopina, Rocznik Chopinowski 19, 1987, s. 189-198). Wiele miejsca poświęcił także badaniu przemian stylistycznych w twórczości Chopina w ujęciu teoretycznym i metodologicznym (Transformations of Chopin's Style - Introduction, Tłum: M. Trochimczyk, „Polish Music Journal: The Chopin year (II): Transformations of Chopin's style", 2000, s. 1-6; Metodologiczne aspekty badań nad przemianami stylu Chopina, w: Przemiany stylu Chopina, 1993, s. 11-22),  jest także redaktorem zbiorowej pracy Przemiany stylu Chopina (Kraków 1993). Omawiał fenomen transkrypcji utworów XIX-w. w ujęciu teoretycznym i na przykładzie transkrypcji dzieł Chopina (Dziewiętnastowieczne transkrypcje muzycznych arcydzieł: próba typologii na przykładzie utworów Fryderyka Chopina, Muzyka 1/2000, s. 23-45; Dziewiętnastowieczne transkrypcje Poloneza cis-moll op. 26 nr 1 Fryderyka Chopina na skrzypce i fortepian, Muzyka 4/1997, s. 59-75).


 

By category: