Chopin in Youtube Chopin in Youtube

Arrau Claudio Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 26462
12345
04:37
Cherkassky Shura Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 21
12345
03:44
Cortot Alfred Denis Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 2223
12345
03:05
Fedorova Anna  Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 665
12345
04:23
Gavrilov Andrei Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 8879
12345
03:43
Kim Da Sol Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 10070
12345
02:56
Kim Da Sol Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 10070
12345
02:56
Licad Cecile  Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 5832
12345
04:12
Lisitsa Valentina Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 76
12345
04:39
Lugansky Nikolai Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 1989
12345
04:15
Murray Perahia Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 293
12345
03:49
Pollini Maurizio Etude in B minor, Op. 25 No. 10

Recorded at the International Chopin Piano Competition in Warsaw in 1960. Pollini was 18 years old.

views: 9020
12345
04:13
Pollini Maurizio Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 1088
12345
03:59
Pollini Maurizio Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 534
12345
03:57
Sokolov Grigory Etude in B minor, Op. 25 No. 10
views: 23822
12345
04:45