Public Information Newsletter - NIFC Public Information Newsletter - NIFC

Programme Fryderyk Chopin 2010 - Promesa Programme Fryderyk Chopin 2010 - Promesa

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Ważne informacje dla beneficjentów

 

 1. Czy z wkładu własnego mogą być finansowane wynagrodzenia etatowych pracowników zaangażowanych w realizację zadania?
  We wniosku do programu Fryderyk Chopin 2010- promesa w ramach wkładu własnego (liczonego ze środkami pozyskanymi z innych źródeł) mogą być uwzględnione koszta osobowe etatowych pracowników wyłącznie w sytuacji gdy są bezpośrednio związane z wykonawstwem zadania(tj. np. etatowi pianiści, dyrygenci, tancerze).
 2. Czy organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność  gospodarczą niezarejestrowany w Polsce jest uprawnionym wnioskodawcą?
  Nie. Jedynie podmioty prawa polskiego są uprawnionymi wnioskodawcami.
 3. Czy do wkładu własnego można wliczać koszty rzeczowe - własne drukarnie, pracownie, sprzęt?
  Nie. Program nie przewiduje wliczania do źródeł finansowania i kosztorysu rzeczowego wkładu własnego.
 4. Czy uczelnie wyższe o nieartystycznym profilu mogą ubiegać się o dotację?
  Nie. O dotację mogą ubiegać się tylko publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne.
 5. Czy możliwe jest łączenie 2 lub więcej kwalifikujących się zadań w ramach projektu?
  Projekt w swoim zakresie może obejmować realizację kilku zadań wymienionych w regulaminie programu. Natomiast we wniosku należy zaznaczyć najistotniejszy - tylko jeden rodzaj kwalifikującego się zadania.

Ponadto przedstawiamy wzór poprawnie wypełnionego "Preliminarza całkowitych kosztów zadania wraz  ze źródłami finansowania" oraz kalkulację kosztów.

 

L.p Nazwa kosztu i sposób kalkulacji - PLN (Brutto) Koszt ogółem -PLN (w pełnych złotych brutto) Koszty z podziałem na źródła finansowania
(w pełnych złotych brutto)
Wnioskowana dotacja MKiDN – PLN Finansowe środki wnioskodawcy – PLN Inne źródła – PLN
  RAZEM 535.200 265.200 258.000 12.000
1 Koszty noclegów - (150 os. x 2 doby x 320zł) - faktura 96.000   96.000  
2 Honorarium artystów 14 os. x 6 koncertów x 4.000 zł – umowy o dzieło 336.000 264.000 72.000  
3 Strojenie fortepianu 6x 200zł - faktura 1.200 1.200    
4 Honoraria osobowe: Dyrygent - 6 koncerty x 15 000 pln)- umowa 90.000   90.000  
5 Opracowanie graficzne i druk(zaproszenia -120 szt.,afiszy-100 szt., informatorów dla uczestników- 120 szt.) 12.000     12.000