BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-30/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-30/2018

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-30/2018 pn: "Dostawa modułowego system reprodukcyjnego wraz z oprogramowaniem sterującym oraz dostawa oświetlenia stanowiska do cyfrowej reprodukcji obrazu – 2 części" zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Download files:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf