BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-10/2019 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-10/2019

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-10/2019 pn: Przeprowadzenie badań naukowych opartych na analizie pismoznawczej rękopisów Fryderyka Chopina przechowywanych w Muzeum Fryderyka Chopina - pierwopisów (oryginałów) niekwestionowanych rękopisów Fryderyka Chopina, w tym długich i krótkich zapisów oraz podpisów oraz opracowania wyników tych badań w formie raportów cząstkowych i raportu końcowego, zawierającego opis badań, dokonaną klasyfikację rękopisów Fryderyka Chopina i wnioski końcowe. zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”