INTERNATIONAL CHOPIN CONFERENCES INTERNATIONAL CHOPIN CONFERENCES

Conference 2017 Conference 2017

Baroque traditions in the music of the Romantics during the first half of the nineteenth century

Distinct relations and reactions during the first half of the nineteenth century are visible with regard to Baroque style, which was variously negated or adapted by particular composers.

The starting point for this conference is the need to examine the actual role played by Baroque style in the output of composers of the first half of the nineteenth century. Consideration of the functions of this style should not be confined to indicating and cataloguing the adoption of genres or the copying of formal schemes characteristic of previous eras, but should lead to analysis of examples of the use of Baroque aesthetic representing the incorporation of this aesthetic and its combining with the work of the early Romantics, as a mode of thinking about form and determining it.

 

PROGRAMME:

 

Piątek, 1 września / Friday, 1 September

14.00 - otwarcie konferencji i powitanie / Conference opening and welcome

*     *     * 

Sesja wprowadzająca / Introductory session:

14.30-16.00

1/ Christiane Wiesenfeldt (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Transformations and oppositions: Traces of Baroque aesthetics in musical romanticism [Przekształcenia i przeciwieństwa: ślady estetyki barokowej w muzycznym romantyzmie]

2/ Szymon Paczkowski (University of Warsaw)
Chopin, Bach and Baroque: A general introduction
[Chopin, Bach i barok - wprowadzenie ogólne]

16.00-16.30 przerwa / break

*     *     *

Praga i klimat edukacyjny w czasach Chopina / Prague and the educational climate in Chopin's time 

16.30-18.00

3/ Markéta Kabelková (National Museum - Czech Museum of Music)
Václav Jan Tomášek (1774-1850) as a music teacher in Prague during the first half of the nineteenth century [Václav Jan Tomášek (1774-1850) jako nauczyciel muzyki w Pradze I połowy XIX wieku]

4/ Martin Vojtíšek (Prague)
Baroque features in Würfel's compositions. The importance of polyphony in Würfel's compositional development. Würfel's influence on Chopin's performance and composition
[Cechy muzyki barokowej w kompozycjach Würfla. Znaczenie polifonii w rozwoju języka kompozytorskiego Würfla. Wpływ Würfla na wykonawczy i kompozytorski styl Chopina]

5/ Jarmila Gabrielová (Charles University Prague)
On piano instruction in Prague since the 1830s [O metodyce gry na fortepianie od lat 30. XIX wieku]

*     *     *


Sobota, 2 września / Saturday, 2 September

Fuga Bachowska jako paradygmat w I połowie XIX wieku: naśladownictwo czy rozwój? / Bach fugue as a paradigm during the first half of the nineteenth century: imitation or development? 

9.30-11.00

6/ Thomas Synofzik (Robert-Schumann-Haus Zwickau)
Romantischer Kontrapunkt? - Zum Rückgriff auf Bachsche Satztechniken in Robert und Clara Schumanns Fugenkompositionen [Kontrapunkt romantyczny? - Powrót do Bachowskiej techniki frazowania w fugach Roberta i Klary Schumannów]

7/ Agnieszka Chwiłek (University of Warsaw)
The two faces of Schumannian polyphony. The compositional evolution of texture and genre in the works for piano [Dwa oblicza polifonii Schumanna. Ewolucja techniki kompozytorskiej na gruncie fakturalnym i gatunkowym w utworach fortepianowych]

8/ Nikolas von Oldershausen (Leipzig)
„...sich durch das Studium der Johann Sebastian Bachwerke gebildet..." - Komponierte Bach-Rezeption in der Frühromantik an der musikalischen Basis [„...kształcić się na dziełach Jana Sebastiana Bacha..." - kompozytorska recepcja Bacha we wczesnym romantyzmie]

11.00-11.30 przerwa / break

*     *     *

Wpływ barokowej tradycji kompozytorskiej na 24 Preludia op. 28 Chopina  / The influence of Baroque compositional practice on Chopin's 24 Preludes, Op. 28  

11.30-13.00

9/ Ruth Tatlow (Stockholm)
Baroque Proportioning, Bach's Well Tempered Clavier and Chopin's Preludes, Op. 28 [Barokowe proporcje, Bachowskie Das Wohltemperierte Clavier i Preludia op. 28 Chopina

10/ Massimiliano Guido (Università degli studi di Pavia)
Improvisation matrices: A possible reading for Bach's and Chopin's preludes? [Improwizacyjne szablony: sposób interpretacji preludiów Bacha i Chopina?]

11/ Joel Speerstra (Göteborgs universitet)
Bach, Chopin and the affordances of keyboard instruments during the ‘long' eighteenth century [Bach, Chopin i afordancje instrumentów klawiszowych w „długim" wieku XVIII]

13.00-14.00

Przerwa / break

*     *     *

Barokowa oranamentacja a technika gry na instrumentach klawiszowych pod koniec XVIII i w XIX wieku / Baroque ornamentation and keyboard techniques in the late eighteenth and nineteenth centuries

14.00-15.30

12/ Irena Poniatowska (The Fryderyk Chopin Institute)
Tempo rubato from the Baroque to Chopin [Rubato od czasów baroku do Chopina]

13/ Bradley Brookshire (Conservatory of Music, State University of New York)
Chopin's ‘Fioriture' and the legacy of Carl Philipp Emanuel Bach [Chopinowskie ornamenty a dorobek twórczy Carla Philippa Emanuela Bacha]

14/ Markus Zepf (Bach-Archiv Leipzig)
Bach - Mozart - Chopin. Changes in piano making between 1740 and 1840 [Bach - Mozart - Chopin. Zmiany w budownictwie fortepianów w latach 1740-1840]

15.30 - 16.00 przerwa / break

*     *     *

Chopin i jego studia nad kanonem muzyki baroku / Chopin and his study of the baroque canon

16.00-16.30

15/ Ichiro Kato (Kunitachi College of Music, Tokyo)
Chopin's study of canons: Technical development, chromaticism and their relationship to the aesthetics of Chopin's late style [Studium kanonów Chopina: rozwój techniki, chromatyka oraz jej związek z estetyką późnego stylu kompozytora]

*     *     *

Karol Lipiński i jego edycje sonat skrzypcowych Bacha dla wydawnictwa Peters / Karol Lipinski and his editions of Bach's violin sonatas for Peters (1840) 

(referat i wykonanie / paper and performance)

16.30-18.00

16/ Vasiliki Papadopoulou (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
Bach's ‘Grosssinnigkeit' - Lipinski's ‘grossartige Aufführung'. Karol Lipinski as J. S. Bach editor and interpreter [„Wspaniałość" muzyki Bacha - „genialne wykonania" Lipińskiego. Karol Lipiński jako edytor i komentator muzyki J.S. Bacha]

17/ Chiara Bertoglio (Rome)
Translating Bach: Understanding Bach piano performance through Lipinski's instructive editions
[Tłumacząc Bacha: zgłębianie praktyki wykonawczej muzyki Bacha za pomocą wydawnictw dydaktycznych Lipińskiego]

*     *     *

 

Niedziela, 3 września / Sunday, 3 September

 
Recepcja muzyki baroku w życiu koncertowym w XIX wieku / Reception of Baroque music in nineteenth-century concert life

9.30-10.30

18/ Raymond Erickson (City University of New York)
Popularisation and transformation: Bach's Violin Ciaccona BWV 1004/5 during the nineteenth century [Popularyzacja i transformacja: Bachowska Ciaccona na skrzypce BWV 1004/5 w XIX wieku]

19/ Michael Maul (Bach-Archiv Leipzig)
Public concerts at the ‘true musical conservatory': Baroque repertoire at St Thomas's School at the turn of the nineteenth century [Publiczne koncerty w „prawdziwym muzycznym konserwatorium" - repertuar barokowy w szkole św. Tomasza na przełomie XVIII i XIX wieku]

*     *     *

Wybrane aspekty recepcji Bacha na początku XIX wieku / Some aspects of Bach reception during the early nineteenth century

10.30-11.30

20/ Christine Blanken (Bach-Archiv Leipzig)
Schubert's Bach: Notes on an old problem [Bach Schuberta: notatki o dawnym problemie]

21/ Louis Delpech (Universität Heidelberg)
Bach in Paris: The social and artistic milieux of the Bach revival in France between 1800 and 1840 [Bach w Paryżu. Społeczne i artystyczne konteksty renesansu muzyki Bacha we Francji w latach 1800-1840]

11.30-12.00 przerwa / break

*     *     *

Zagadnienia recepcji zbioru Das Wohltemperierte Klavier Bacha w czasach Chopina - manuskrypty i wydania / Aspects of the reception of Bach's Well-Tempered Clavier during Chopin's times: Manuscripts and editions

12.30-13.30

22/ Tanja Kovacevic (Queen's University Belfast)
The various modes of the reception of Bach's Well-Tempered Clavier during Chopin's time in Prague [Różne modele recepcji Das Wohltemperierte Klavier Bacha w czasach Chopina w Pradze]

23/ Yo Tomita (Queen's University Belfast)
Aspects of the reception of Bach's Well-Tempered Clavier in Chopin's time: An overview of print and manuscript sources [Zagadnienia recepcji Das Wohltemperierte Klavier Bacha w czasach Chopina. Przegląd źródeł drukowanych i manuskryptów]

 


SCHOLARY COMMITTEE:

  • prof. Szymon Paczkowski, Chair of the Scholarly Committee, Institutute of Musicology - University of Warsaw
  • prof. Raymond Erickson, City University of New York
  • prof. Michael Maul, Bach-Archiv, Leipzig
  • prof. Yo Tomita Queens University Belfast

 

The conferences is planned from 1 to 3 September 2017.

 

CONFERENCE VENUE

Casimir Palace, University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście Street 26/28
00-927 Warsaw